Procedura reklamacyjna

Strona główna / Procedura reklamacyjna

 

WARUNKI GWARANCYJNA
PROCEDURA REKLAMACYJNA
 
 
 
 
I Słownik
 
Ilekroć w Gwarancji jest mowa o:
1/ Gwarancie – rozumie się przez to:
KRAJAN MEBLE
Karol Ciesielski
Krajanka 28
98- 410 Czastary
2/ Konsumencie – rozumie się przez to osobę, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z
działalnością zawodową lub gospodarczą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.07.2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego /Dz. U. 2002 r.,
nr 141, poz. 1176 z póź. zm./;
3/ dowód zakupu – rozumie się przez to fakturę VAT, paragon z kasy fiskalnej;
4/ wyroby – rozumie się przez to meble produkowane przez Gwaranta;
5/ naprawie istotnej - rozumie się przez to naprawę specjalistyczną, niezależnie od ilości
wymienionych części przy jednej naprawie;
6/ naprawie nieistotnej – rozumie się przez to inne w tym drobne naprawy.
 
II Warunki gwarancji
 
Gwarant wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Konsumentów dąży do zapewnienia dobrej jakości i
funkcjonowania oferowanych wyrobów w założeniu, że będą one właściwie zmontowane i
wypoziomowane oraz zostaną zachowane prawidłowe zasady konserwacji i używania zgodnie z
przeznaczeniem.
 
Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży mebli.
Gwarancją objęte są meble zakupione przez Konsumenta w celu niezwiązanym z działalnością
zawodową lub gospodarczą, do eksploatowania w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
Konsument przy odbiorze mebli powinien upewnić się o kompletności zakupionego wyrobu ( ilość paczek), jego
kolorystyce oraz braku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń w tym uszkodzeń elementów szklanych.
 
III Utrata Gwarancji:
 
Utrata uprawnień gwarancyjnych ma miejsce w następujących przypadkach:
1/ brak czyszczenia i konserwacji mebli skutkujący jego widocznym zaniedbaniem oraz
zanieczyszczeniem,
2/ uszkodzeń spowodowanych stosowaniem środków chemicznych przeznaczonych do pielęgnacji i
konserwacji mebli dostępnych w handlu bez uprzedniego sprawdzenia ich oddziaływania na
powierzchnię mebla w miejscu niewidocznym.
3/ użytkowania niezgodnie z zasadami konserwacji,
4/ zbyt intensywnego oświetlenia światłem słonecznym lub sztucznym,
5/ zabarwienia odzieżą, obuwiem itp.,
6/ zalania mebli wodą lub inną cieczą np. kwasami, barwnikami, płynami lub środkami do pielęgnacji
ciała, środkami do dezynfekcji itp.,
7/ stwierdzenia wykonania naprawy, poprawek lub przeróbek we własnym zakresie,
8/ uszkodzenia mechaniczne, w tym m. in. spowodowane przez zwierzęta oraz nadpalenia papierosem,
9/ uszkodzenia termicznego lub chemicznego,
10/ uszkodzeń spowodowanych przewożeniem lub przenoszeniem, np. podczas przeprowadzki,
montażu, przestawiania mebli itp.,
11/ użytkowania wyrobu w pomieszczeniu, w którym temperatura jest niższa niż 12° C lub wyższa niż
40ºC
12/ użytkowania wyrobu w pomieszczeniu o wilgotności powietrza mniejszej niż 40 % lub większej
niż 70%
13/ naturalnego zużycia eksploatacyjnego wyrobu
 
IV Postępowanie reklamacyjne
 
Konsument składający reklamację na mocy Gwarancji powinien złożyć u sprzedawcy kopię
dokumentacji dotyczącej zakupu, tj. dowód zakupu oraz kartą gwarancyjną. Szczegółowy opis usterki
wraz z załączonymi zdjęciami uszkodzony elementów.
 
Wzór dokumentu reklamacyjnego dostępny jest na stronie
www.meblepromocje.pl w zakładce „Procedura reklamacyjna”.
 
Gwarant zastrzega sobie okres trzech tygodni na rozpatrzenie reklamacji.
O przyjęciu reklamacji do realizacji albo też o uznaniu gwarancji za nieuzasadnioną,
kupujący będzie powiadomiony przez Gwaranta telefonicznie lub drogą e-mail.
 
Kupujący nie może odstąpić od umowy lub żądać wymiany wadliwego mebla na wolny od wad, gdy Kupujący:
 
1. Dokonał przeróbki lub niewłaściwej naprawy mebla we własnym zakresie, oprócz przeróbek w celu montażu umywalki.
2. Zdekompletował mebel.
3. Uszkodził mebel na skutek niewłaściwego użytkowania, przechowywania bądź niewłaściwej konserwacji.
 
Jeżeli identyczne materiały nie są dostępne w czasie naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo
zastąpienia tychże materiałów innymi o porównywalnej jakości i walorach.
 
Gwarant zastrzega sobie prawo do zastosowania w czasie naprawy innych materiałów i
wprowadzania zmian konstrukcyjnych w związku z udoskonaleniami technicznymi
wyrobów.
 
 
IV Zasady konserwacji
 
1.Meble powinny być używane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2.Meble należy używać w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej przy wilgotności
względnej powietrza 40-70%.
3.Luzy w połączeniach powstałe w trakcie używania należy niezwłocznie usuwać poprzez
dokręcenie właściwych łączników i śrub, gdyż w przeciwnym razie może dojść do
nieumyślnego uszkodzenia mebla
4.Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych źródeł ciepła
(grzejnik, piec).
5.Powierzchnie mebli lakierowanych, olejowanych i woskowanych należy odkurzać wyłącznie
suchą miękką tkaniną lub też za pomocą odkurzacza zaopatrzonego w
końcówkę z miękką
szczoteczką.
6.Powierzchnie mebli z laminatu można zmywać wilgotną tkaniną, a następnie wytrzeć
do sucha miękką tkaniną.
7.Powierzchnie mebli wykonanych z drewna litego lub oklein naturalnych wykańczane w
sposób jak w punkcie 5 należy szczególnie chronić przed zamoczeniem. W przypadku
takich zdarzeń zamoczone powierzchnie należy wysuszyć w temperaturze pokojowej.
8.Ze względu na określoną odporność na działanie wysokiej temperatury zaleca się stosowanie
podstawek, obrusów itp.
9.Zastosowanie środków chemicznych przeznaczonych do pielęgnacji i konserwacji mebli
dostępnych w handlu bezwzględnie wymaga uprzedniego sprawdzenia ich oddziaływania na
powierzchnię mebla w miejscu niewidocznym.
 
 

Kontakt


KRAJAN MEBLE
Karol Ciesielski
Krajanka 28
98-410 Czastary, woj. łódzkie
infolinia: +48 627 843 186

Konto Bankowe:
PKO Bank Polski:
66 1020 4564 0000 5702 0172 5456
Copyrights © 2021 sklep.krajan.pl
Realizacja: Intellect.pl